Chuyển tới nội dung
Home » Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí

  • bởi
Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí dành cho đề tài: ” Luân văn quản lý giáo dục trường trung học cơ sở theo chuẩn hiệu trưởng của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái”

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí1

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ……………………………………………………….6..
1.2. Một số khái niệm liên quan đến đề tài………………………………………………8
1.2.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục …………………………………………….8
1.2.2. Khái niệm Cán bộ quản lý…………………………………………………………… 10
1.2.3. Đánh giá, đánh giá CBQL…………………………………………………………… 10
1.2.4. Chuẩn Hiệu trưởng ……………………………………………………………………. 12
1.3. Một số vấn đề lý luận về đánh giá CBQL trường THCS theo  chuẩn Hiệu trưởng ………… 13
1.3.1. Tiêu chí đánh giá CBQL trường THCS ………………………………………… 13
1.3.2. Các quy trình đánh giá………………………………………………………………… 14
1.3.3. Các hình thức đánh giá……………………………………………………………….. 15
1.3.4. Các chủ thể đánh giá…………………………………………………………………… 16
1.3.5. Yêu cầu đối với đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng……….. 16
1.4. Quản lý của Phòng GD&ĐT đối với hoạt động đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng ………. 16
1.4.1. Vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong quản lý đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng………… 16
1.4.2. Các nội dung quản lý hoạt động đánh giá CBQL theo chuẩn hiệu trưởng của Phòng GD&ĐT. ……………. 17
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn hiệu trưởng………………………….. 20
1.5.1. Những yếu tố về cơ chế chính sách đối với hoạt động đánh giá……….. 20
1.5.2. Những yếu tố về văn hóa, phong tục tập quán, tâm lý xã hội
của địa phương. ………………………………………………………………………………….. 22
1.5.3. Những yếu tố về quản lý nhà trường…………………………………………….. 22
1.5.4. Những nhận thức của CBQL……………………………………………………….23.
Kết luận chương 1 ………………………………………………………………………………. 24

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

2.1. Khái quát về giáo dục THCS của thành phố Yên Bái ……………………….. 25
2.1.1. Điều kiện kinh tế, xã hội …………………………………………………………….. 25
2.1.2. Mạng lưới trường lớp và quy mô học sinh…………………………………….. 25
2.1.3. Chất lượng giáo dục …………………………………………………………………… 26
2.1.4. Cơ sở vật chất trường lớp……………………………………………………………. 27
2.2. Thực trạng về CBQL và thực trạng quản lý hoạt động đánh giá
CBQL theo chuẩn hiệu trưởng trường THCS ở thành phố Yên Bái ………….. 28
2.2.1. Tổ chức khảo sát thực trạng ……………………………………………………….28..
2.2.2. Thực trạng CBQL trường THCS ở thành phố Yên Bái …………………… 29
2.2.3. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá CBQL trường THCS
theo chuẩn hiệu trưởng của Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái……………….. 26
2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động đánh giá CBQL
THCS theo chuẩn hiệu trưởng tại thành phố Yên Bái ……………………………… 52
2.3.1. Những ưu điểm………………………………………………………………………….. 52
2.3.2. Những hạn chế…………………………………………………………………………… 52
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế …………………………………………………. 53
Kết luận chương 2 ………………………………………………………………………………. 55

Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

3.1. Định hướng và nguyên tắc đề xuất biện pháp …………………………………… 56
3.1.1. Các định hướng đề xuất biện pháp cụ thể ……………………………………… 56
3.1.2. Nguyên tắc xác định biện pháp …………………………………………………… 57
3.2. Các biện pháp đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu trưởng của Phòng GD&ĐT thành phố Yên Bái………………………………………. 60
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho các lực lượng đánh giá, xếp loại CBQL trường THCS theo chuẩn HT. ……………………………………….. 60
3.2.2. Biện pháp 2: Tổ chức thực hiện các yêu cầu của quy trình và phương pháp đánh giá, xếp loại CBQL………………………………………………….. 62
3.2.3.Biện pháp 3:Chỉ đạo thực hiện đánh giá theo các tiêu chí của Chuẩn HT…………. 64
3.2.4. Biện pháp 4: Bồi dưỡng năng lực đánh giá cho các lực lượng tham gia đánh giá…………………… 65
3.2.5. Biện pháp 5: Thực hiện công khai, dân chủ trong đánh giá, xếp loại CBQL trường THCS theo chuẩn Hiệu
trưởng……………………………. …………………………………………………………………. 67
3.2.6. Biện pháp 6: Tổ chức phân tích, tổng hợp kết quả đánh giá để sử dụng và xác định phương hướng cho phát triển cho các quyết định về phát triển đội ngũ CBQL. ………………………………………………………………… 68
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp …………………………………………………….. 70
3.4. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất …………. 72
3.4.1. Mục đích khảo sát………………………………………………………………………. 72
3.4.2. Nội dung và cách tiến hành ……………………………………………………….72…
3.4.3. Kết quả khảo sát các biện pháp đã đề xuất…………………………………….. 73

Kết luận chương 3

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận………………………………………………………………………………………….. 81
2. Khuyến nghị …………………………………………………………………………………… 83

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Tham khảo thêm: https://linkhay.com/link/2275107/mau-de-cuong-luan-van-thac-si-quan-ly-giao-duc-mien-phi

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *