Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do Nhà nước tiến hành, nó phản ánh các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của Nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích của toàn xã hội. 1. Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công 1.1. Bản chất của tài chính công Dừa theo một số tiêu chí nhất định, hệ thống tài chính quốc dân được phân loại thành tài chính công và tài chính tư. Tài chính côn...
Read More

Cơ sở lý luận về chính sách công và quy trình hoạch định chính sách công

Chính sách công là những hành động ứng xử của Nhà nước với các vấn đề phát sinh trong đời sống cộng đồng, được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm thúc đẩy xã hội phát triển 1. Chính sách công và quy trình hoạch định chính sách công 1.1. Chính sách công Là thuật ngữ ra đời khá muộn, gắn liền với sự thay đổi của bối cảnh chính trị thế giới. Khoa học chính sách công có cách tiếp cận bắt đầu từ các thể chế, cơ cấu tổ chức nhà nước, thái độ và hành vi ứng xử của tổ chức và cá nhân (khác v...
Read More

Cơ sở lý luận chung của quản lý nhà nước về đô thị

Đô thị là nơi tập trung đông dân cư, lao động, mà chủ yếu là lao động phi nông nghiệp, những người này sống và làm việc theo một phong cách, lối sống thành thị - đó là lối sống đặc trưng. Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới t...
Read More

Những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về kinh tế

Cơ chế quản lý kinh tế cũng có thể được hiểu đồng nghĩa với phương thức (cách thức) quản lý mà qua đó Nhà nước tác động vào nền kinh tế. 1. Cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế 1.1. Cơ chế kinh tế 1.1.1 Khái niệm cơ chế kinh tế Cơ chế là một thuật ngữ chỉ sự diễn biến nội tại của một hệ thống, trong đó có sự tương tác giữa các yếu tố hợp thành hệ thống trong quá trình vận động của mỗi yếu tố đó, nhờ đó hệ thống có thể vận hành, phát triển. Thuật ngữ cơ chế được áp dụng vào lĩnh vực kinh tế ...
Read More

Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về địa chính

Quản lý nhà nước về địa chính là hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện bảo vệ quyền sở hữu  Nhà nước về đất đai, điều chỉnh các lợi ích của Nhà nước. Quản lý địa chính dựa trên cơ sở Hiến pháp, luật và các văn bản pháp luật khác. 1. Quản lý nhà nước về địa chính 1.1. Khái niệm về quản lý nhà nước Quản lý là một hoạt động tất yếu khách quan, diễn ra ở mọi tổ chức có quy mô từ nhỏ đến lớn, từ cấu trúc đơn giản  đến phức tạp. Xã hội ngày càng phát triển, trình độ hợp tác và p...
Read More

Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

Vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là toàn bộ chi phí cho việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nhằm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trong tương lai. 1. Một số khái niệm về kết cấu hạ tầng 1.1. Khái niệm kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Kết cấu hạ tầng có nguồn gốc từ tiếng Anh (infrastructure) gồm 2 từ ghép infra (ở dưới đáy) và structure (kết cấu, cấu trúc). Ở nước ta, kết cấu hạ tầng còn được gọi là cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên để tránh nhầm lẫn với thuật ngữ ...
Read More

Lý luận chung về quản lý công – quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng

Việc nhận thức đúng và thực hiện đầy đủ nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đổi mới quản lý nhà nước công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương. 1. Khái quát chung về thi đua, khen thưởng 1.1. Khái niệm thi đua Từ lâu, các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã coi thi đua như là một đặc trưng riêng có trong xã hội chủ nghĩa. C.Mác và Ph.Ăng-ghen cho rằng, trong xã hội tương lai, cạnh tranh sẽ không còn; thay vào đó là sự thi đua lẫn n...
Read More

Khái niệm quản lý trường học, giáo dục hướng nghiệp

1.Khái niệm quản lý trường học Quản lý trường học là QL vi mô, nó là một hệ thống con của QL vĩ mô: QLGD, QL trường học là một chuổi tác động hợp lý (có mục đích, tự giác, hệ thống, có kế hoạch) mang tính tổ chức - sư phạm của chủ thể QL đến tập thể GV và HS, đến những lực lượng GD trong và ngoài nhà trường nhằm huy động họ cùng cộng tác, phối hợp, tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường nhằm làm cho quá trình này vận hành tối ưu tới việc hoàn thành những mục tiêu dự kiến. [28, tr. 16] Nếu b...
Read More

Giải pháp quản lý tài chính tự chủ tại các trường đại học

1) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đào tạo Thu ngoài ngân sách từ phí và lệ phí chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu sự nghiệp của các trường đại học, các khoản thu hoạt động kinh doanh dịch vụ, liên doanh liên kết, lãi ngân hàng luôn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn thu. Vì vậy để tăng các nguồn thu tại các trường, rất cần sự chia sẻ đóng góp từ xã hội, thu hút được các nguồn lực tài chính từ bên ngoài, các đơn vị kinh doanh, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. V...
Read More

Những khái niệm chung về Luật hành chính

Hoạt động chấp hành và điều hành hay là hoạt động quản lý nhà nước là một loại hoạt động cơ bản, chủ yếu được thực hiện bởi các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong bộ máy nhà nước thì các cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành, tiến hành những hoạt động quản lý trên các lĩnh vực. Do vậy trong chương 5 chúng tôi đưa ra những quy định về Luật hành chính Việt Nam như khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính như là những căn ...
Read More