Chuyển tới nội dung
Home » Chia sẻ đề cương chi tiết luận văn luật thương mại

Chia sẻ đề cương chi tiết luận văn luật thương mại

  • bởi
Chia sẻ đề cương chi tiết luận văn luật thương mại

Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu tới bạn đề cương chi tiết luận văn luật thương mại của Đề tài “ Luận văn Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng“. mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn Luật thương mại của chúng tôi.

Chia sẻ đề cương chi tiết luận văn luật thương mại

Chia sẻ đề cương chi tiết luận văn luật thương mại

Đề cương chi tiết luận văn Luật thương mại

Trang phu ̣bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh muc̣ các chữ viết tắt
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1
Chương 1: LÝ LUẬN VỀ QUYỀN HƯỞNG LỢI ÍCH CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG
1.1. Khoa học và lợi ích, ứng dụng của khoa học ……………………………………….6
1.1.1. Khoa học ……………………………………………………………………………………………6
1.1.2. Lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng……………………………….8
1.1.3. Truy cập, hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng …………10
1.2. Bối cảnh lịch sử ghi nhận quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng trong luật nhân quyền quốc tế ……………………..13
1.3. Các đặc điểm, tính chất của quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng…15
1.3.1. Các tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng cần dựa trên phẩm giá của con người……..15
1.3.2. Không phân biệt đối xử và đối xử bình đẳng…………………………………………17
1.3.3. Tập trung vào nhóm đối tượng những người bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương …..19
1.3.4. Tạo điều kiện tham gia và minh bạch trong việc ra quyết định………………..21
1.3.5. Tự do cho nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng tạo…………………………..22
1.4. Trách nhiệm nhà nước đối với REBSP……………………………………………..23
1.4.1. Tôn trọng………………………………………………………………………………………….23
1.4.2. Bảo vệ………………………………………………………………………………………………25
1.4.3. Thực hiện …………………………………………………………………………………………30
1.5. Mối quan hệ của quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng với các quyền con người khác ………………………………….34
1.5.1. Mối quan hệ với quyền văn hoá…………………………………………………………..34
1.5.2. Mối liên hệ với các quyền khác …………………………………………………………..35
1.6. Các yếu tố giới hạn quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng…………………..37
1.6.1. Trách nhiệm khoa học………………………………………………………………………..37
1.6.2. Quyền sở hữu trí tuệ…………………………………………………………………………..37
1.6.3. An ninh quốc gia ……………………………………………………………………………….39
Tiểu kết chương 1……………………………………………………………………………………….41
Tham khảo thêm: Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cử nhân Luật
Chương 2: QUYỀN HƯỞNG LỢI ÍCH CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TRONG LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA
2.1. Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng trong luật nhân quyền quốc tế …..42
2.2. Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng trong các văn kiện nhân quyền khu vực ….46
2.3. Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng trong pháp luật quốc gia…………….49
2.4. Các cơ chế quốc tế bảo vệ quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng…………..52
2.4.1. Hệ thống UN và các tổ chức liên chính phủ ………………………………………….52
2.4.2. Tổ chức cấp vùng………………………………………………………………………………54
2.4.3. Các quốc gia……………………………………………………………………………………..54
2.4.4. Cộng đồng khoa học ………………………………………………………………………….54
2.4.5. Xã hội dân sự ……………………………………………………………………………………55
2.4.6. Khu vực tư nhân………………………………………………………………………………..55
Tiểu kết chương 2……………………………………………………………………………………….56
Tham khảo thêm: Chia sẻ mẫu đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật
Chương 3: PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN BẢO ĐẢM QUYỀN HƯỞNG LỢI ÍCH CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG Ở VIỆT NAM
3.1. Quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng  trong pháp luật hiện hành của Việt Nam…….57
3.1.1. Hiến pháp Việt Nam ………………………………………………………………………….57
3.1.2. Luật và các văn bản dưới luật ……………………………………………………………..61
3.2. Bảo đảm quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng trong thực tiễn ở Việt Nam ……..64
3.2.1. Thành tựu bảo đảm thực hiện quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng ……….64
3.2.2. Hạn chế trong việc thực hiện quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng ……85
3.3. Giải pháp thúc đẩy việc bảo đảm quyền hưởng lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng của chúng ở Việt Nam……………………………………93
Tiểu kết chương 3……………………………………………………………………………………….98
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………..99
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….101

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *